Домой / Elektron dərsliklər / İnformatikanın qısa tarixi

İnformatikanın qısa tarixi

Paylaşmaq!

      İnformatikanın kökləri başqa elmə-kibernetikaya gedib çıxır.”Kibernetika” anlayışı isə XIX əsrin birinci yarısında yaranmışdır.Bu sözü ilk dəfə fransız fiziki Andre Mari Amper işlətmişdir.O, kibernetika dedikdə insanları idarə etməyi, başqa sözlə, cəmiyyəti idarə etməyi nəzərdə tuturdu.Əslində,o zaman heç elə bir elm yox idi və Amper mövcud olmayan bir elmi kibernetika adlandırmışdır.Kibernetika yunan sözü olan”kibernetikos”dan götürülmüşdür və mənası “idarə etməkdə mahir”deməkdir.
    Amperdən sonra kibernetika yüz ildən çox bir müddət ərzində,demək olar ki, tam unuduldu. Yalnız 1948-ci ildə görkəmli Amerka riyaziyyatçısı Norbert Viner “kibernatika” anlayışını yenidən elmi ədəbiyyata gətirdi və onu canlı təbiətdə və texniki sistemdə idarəetmə haqda elm kimi mənalandırdı.Bir elmdə canlı təbiətlə texniki sistemin birləşməsi məsələsi müxtəlif ölkələrin alimləri tərəfindən kəskin qarşılandı.Keçmiş SSRİ-də isə bu elm hətta yalançı elm adlandırılırdı və uzun müddət bu sahədə işlər dayandırıldı.Bu gün kibernetika psixologiya və riyazi məntiq arasındakı əlaqəni öyrənməklə bərabər, süni intellektin yaranması metodlarını işləyir.Kibernetika ilə bir sırada ondan ayrılan başqa bir elm də failiyyət göstərir.Bu elm hesablama texnikası vasitələrinin informasiya problemlərini öyrənir.İngiltərə və ABŞ-da bu elmi “Computer science”(hesablama texnikası haqqında elm) adlandırırlar.Fransada isə ona başqa ad-“İnfermatique” (informatika) adı vermişlər.Sonra bu ad oradan Şərqi Avropa ölkələrinə,SSRİ-yə və o cümlədən bizə gəlmişdir.
Mənbə:Uşaq Ensiklopediyası

Оставить комментарий