Ana səhifə / Elektron dərsliklər (Səhifə 10)

Elektron dərsliklər

KOMPÜTERDƏ YARDIMÇI QURĞULAR

Periferiya hər hansı bir şeyin xarici, mərkəzdən uzaq hissəsidir. Məsələn ,periferik əsəb sistemi insan bədəninin baş beyindən savayı (baş beyin mərkəzi sinir sisteminə aiddir) bütün əsəb nöktələrinin və sonluqlarının toplusudur.Periferik görmə bilavasitə əşyalara baxmadan onları görməyə imkan verir.Kompüterə gəldikdə isə, Periferiya kompüterə qoşula bilən istənilən əlavə, yaxud yardımçı qurğudur. Kompüterə qoşula bilən Periferiya(çevirəsəl) qurğularinin çoxlu çeşidi var.Onlardan ən geniş yayılmışları …

Ətraflı

PERSEPTRONUN “ATASI”

Çətinliklərdən qorxmayan alimlərdən biri də Frenk Rozenblat olub. Onun əsərləri kibernetiklərin arzularına uyğun gəlirdi. Rozenblat 1928-ci ildə Nyu-Roşele (Nyu-York ştatı) şəhərində anadan olmuşdur. 1950-ci ildə o, Kornell universitetində sosial psixologiya üzrə bakalavr dərəcəsi almış, 1956-cı ildə isə yenə orada eksperimental psixologiya üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Kornell laboratoriyasında psixoloq-tədqiqatçı vəzifəsində çalışan Rozenblat beyinin işləmə mexanizmi ilə maraqlanır və onun elektron …

Ətraflı

Neyronlar ikilik təsvirdə

Makkollohla Pittsin fərziyyəsinə görə, neyronlara sadə şəkildə ikilik ədədlərlə işləyən qurğu kimi baxmaq olar. İkilik ədədlər 0 və 1 rəqəmlərindən ibarətdir və riyazi məntiqin sistemlərindən biridir. Bu sistemi XIX əsrdə ingilis riyaziyyatçısı Corc Bul təklif etmişdir.O göstərmişdir ki, məntiqi hökümləri vahid və sıfır kimi kodlaşdırmaq olar. Burada vahid doğru, sıfır isə yalan təklifə uyğun gəlir. Bundan sonra bu hökümlərlə adi …

Ətraflı

İntellektin Tədqiqatçısı

Şüurlu davranış qabilliyyətinə malik maşın qurmaq cəhdləri Amerika fikir tarixinin ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biri sayılan MTİ professoru Norbet Vinerin ideyalarindan ilham almışdır.Norbert Viner 1894-cü ildə Kolumbiya şəhərində (Missuri ştatı)anadan olmuşdur.Atası ştatın universitetində müasir dillər professoru vəzifəsində işləmişdir.Norbert əsl underkind idi. O,3 yaşında oxumağa başlamış,11 yaşında kollecə daxil olmuş,18 yaşında Harvard universitetində riyaziyyat və fəlsəfənin qovuşduğu sahə üzrə dissertasiya müdafiə edərək …

Ətraflı

Əməliyyat sistemi anlayışı

Kompüterdə işləyərkən biz proqramla işləyirik və bununla da qurğuları idarə edirik. Proqramlardan qurğulara keçid sistem səviyyəsində baş verir. Burada çoxlu proqramlar toplanmışdır ki, onlar da birbaşa olaraq qurğuları və onların elementlərini idarə edir. Onlar bütünlüklə kompüter sisteminin fəaliyyət göstərməsində həlledici rol oynayır. Qurğuların məhsuldarlığı, proqramın səmərəliliyi və istifadəçinin iş rahatlığı onlardan asılıdır. Sistem səviyyəsində proqramların seçilməsi, qurulması və sazlanması mürəkkəb …

Ətraflı

Windows əməliyyat sisteminin təyinatı

Windows əməliyyat sistemi sistem və xüsusi proqram vasitələri kompleksindən ibarətdir. Bir tərəfdən onlar BİOS (giriş –çıxışın baza sistemi)sisteminə daxil olan baza proqram təminatına əsaslanır,digər tərəfdən,onun özü daha yüksək səviyyəli proqram təminatını, tətbiqi və əksər xüsusi proqramların (əlavələrin) əsasını təşkil edir. Əməliyyat sisteminin əlavələri sisteminin idarəsi altında işləyən proqramlardır. Windows əməliyyat sisteminin əsas təyinatı vasitəçilik funksiyasıdır.Bu isə bir neçə növ interfeysi …

Ətraflı

NANOTEXNOLOGİYA

Nanotexnologiya sadəcə nanoölçu hissəciklərin,materialların,məhsulların,texnologiyası deyil.Bu texnologiya kimya və materiallar,yeyinti və biotexnologiya,elektronika və materiallar sənayesini, elmin və texnikanın bir çox sahələri əhatə edən son dərəcədə incə bir texnologiyadır .İnsan fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada nanotexnologiyanın nailiyətlərindən istifadə edilməsin və ya edilməsi nəzərdə tutulmasın.Nanotexnologiyanın imkanları həddən artiıq genişdir.odur ki,bu texnologiya əsasında yaradılan məhsulların miqdarı və növləri çox böyük sürətlə artmaqdadır.Nanotexnologiyada …

Ətraflı

Fayl-Server texnologiyası

Lokal komputer şəbəkəsində (LKŞ) serverlər şəbəkə resurslarını paylamaq funkisiyasını yerinə yetirir. Adətən, server funksiyasını kifayət qədər güclü olan fərdi kompüter mini-EHM, böyük EHM yerinə yetirir.Hər bir seryer həm ayrıca,həm də işçi stansiyanın (İST)tərkibinə daxil ola bilər. Sonuncu deyilən halda serverin resurslarının bir hissəsi istifadə edilir. Kompüter şəbəkələrinin ümumi məsələlərindən danışarkən şəbəkə proqram təminatının xarakterik cəhədlərini qeyd etməliyik. Müəyyən şəbəkənin funksional …

Ətraflı