Ana səhifə / Elektron dərsliklər (Səhifə 19)

Elektron dərsliklər

Qida Bloku

Kompüterin korpusunun içərisində sistem lövhəsi ilə yanaşı qida bloku [ power unit; блок питания ] yerləşir. Bu blokun bir sıra vəzifələri var:         Divardakı rozetdən gərginliyi qəbul edərək, dəyişən cərəyan sabit cərəyana çevirir;               Gərginliyi sistem lövhəsinə və onun elementlərinə verir; Xarici yaddasaxlama qurğularına gərginlik verir; Ventilyator vasitəsilə sistem blokunun içərisini soyudur; Özünün yandırıb-söndürmə düyməsi olur və ya bir birbaşa ona qoşulur; Qida blokunun əsas …

Ətraflı

İlk hesablama vasitələri

İnsanlar həmişə hesablama prosesini sürətləndirmək və hətta onu aftomatlaşdırmaq istəmişlər. İnsanlarda hesablamaq təlabatı lap çoxdan meydana gəlmişdir.İlk və ən sadə hesablama aləti barmaqlarımızdır. Belə ki,onlar ibtidai dövrün insanları üçün həm hesablama,həm də yadda saxlama vasitəsi olmuşdur.Ulu əcdadlarımız barmaqlarını qatlamaqla nəyi isə saymış və bu min valla sanki sayılmış ədədi yadda saxlamışlar;bu sadə üsul hətta bu gün bizim karımıza gəlir.İnsanlar getdikcə …

Ətraflı

İnformatikanın qısa tarixi

      İnformatikanın kökləri başqa elmə-kibernetikaya gedib çıxır.”Kibernetika” anlayışı isə XIX əsrin birinci yarısında yaranmışdır.Bu sözü ilk dəfə fransız fiziki Andre Mari Amper işlətmişdir.O, kibernetika dedikdə insanları idarə etməyi, başqa sözlə, cəmiyyəti idarə etməyi nəzərdə tuturdu.Əslində,o zaman heç elə bir elm yox idi və Amper mövcud olmayan bir elmi kibernetika adlandırmışdır.Kibernetika yunan sözü olan”kibernetikos”dan götürülmüşdür və mənası “idarə etməkdə mahir”deməkdir.     …

Ətraflı

İlk anlayışlar

İnformatika kompüter vasitəsilə informasiyanın alınması,yığılması,verilməsi və işlənməsi metodlarını öyrənir. İnformatika deyəndə istər-istəməz “informasiya” sözü yada düşür.”İnformasiya” sözü adətən məlumat, xəbər mənasında işlənilir.İnformasiyanı qəzetdə yerləşdirir,radio və televiziya vasitəsilə efirə verirlər.Lakin bu, həmin sözün çox dar üzdə olan mənasıdır.Əslində isə informasiya istənilən mətndə, təsvirdə, hətta səsdə də mövcuddur.Nəhayət,açarın quruluşunda, mürəkkəb bioloji molekullarda, kosmik gəmilərə ötürülən radiosiqnallarda da informasiya vardır:açarın quruluşundakı informasiya müəyyən …

Ətraflı

Elektron dərsliklər haqqında

Məlumdur ki,kompüter istifadəçilərinə ünvanlanan rus və digər dillərdə kifayət qədər ədəbiyyat vardır.Adətən bu kitabların çoxlarının səhifəsi 200-500 səhifədən ibarət olur və hər bir kitab kompüter sisteminə həsr olunur.Müəlliflər bu kitablarda həmin sistemin bütün çalarlarını açıqlamağa çalışırlar.Bu incəliklərin heç də hamısı kompüteri öyrənənlərə və yeni başlayanlara ilk mərhələdə lazım olmur.Əksinə,çox vaxt istifadəçi,eləcədə oxucu bu xırdalıqların hansının vacib,hansının lazımsız olduğunu müəyyən edə …

Ətraflı