Ana səhifə / Hesablama Əməliyyatları

Hesablama Əməliyyatları

Müasir peşə təlimində Hesablama modulu vacib yerlərdən birini tutur. Gündəlik həyatımızda, praktikada, iqtisadiyyatın, demək olar ki, bütün sahələrində müxtəlif tip hesablamalardan, riyazi çevrilmələrdən geniş istifadə olunur. Praktikada rast gəlinən məsələlərin həllinə riyazi üsullar, düsturlar və ya qrafik təsvirlər olmadan nail olmaq mümkün deyil.

Xətti qrafiklərin və piktoqramların qurulması

Xətti qrafiklərin və piktoqramların qurulması

Əgər funksional və ya obyekt hər hansı funksiya vasitəsilə verilərsə, həmin funksiyanın hansı tipə (xətti və ya qeyri-xətti ) aid olmasını təyin etmək;

Ətraflı
Histoqramların və nöqtəli diaqramların qurulması

Histoqramların və nöqtəli diaqramların qurulması

Bu qeyd olunan histoqram və müxtəlif növ diaqramların qurulması üçün aşağıdakı əsas meyarlara diqqət etmək lazımdır: Diaqramın əsasını təşkil edən bir cədvəlin olması; Cədvəldəki informasıyanın hansı diaqram tipinə aid olmasını təyin etmək;

Ətraflı
Piktoqramların təhlili haqqında

Piktoqramların təhlili haqqında

Bəzi məsələlər olur ki, onların verilmə metodu bildiyimiz məsələ formasında deyil, müəyyən şəkil əsasında verilir. Bu tip məsələlər, əsasən, intellekti zəif olan mühitdə diqqətin toplanmasına xidmət edir.

Ətraflı
Histoqramların və nöqtəli diaqramların təhlili

Histoqramların və nöqtəli diaqramların təhlili

Müəyyən meyarlar əsasında həm praktikada, həm də istehsalatın müxtəlif tətbiqlərinin yerinə yetirilməsi zamanı toplanılan informasiyanın istifadəçilərə daha aydın olmasını təmin etmək üçün diaqramlardan istifadə edilir. Diaqram – cədvəllərlə verilmiş informasıyanın qrafik təsviri olub üç tipə bölünürlər:

Ətraflı