Ana səhifə / Hesablama Əməliyyatları

Hesablama Əməliyyatları

Müasir peşə təlimində Hesablama modulu vacib yerlərdən birini tutur. Gündəlik həyatımızda, praktikada, iqtisadiyyatın, demək olar ki, bütün sahələrində müxtəlif tip hesablamalardan, riyazi çevrilmələrdən geniş istifadə olunur. Praktikada rast gəlinən məsələlərin həllinə riyazi üsullar, düsturlar və ya qrafik təsvirlər olmadan nail olmaq mümkün deyil.

Çoxluğun praktikaya tətbiqi

Çoxluğun praktikaya tətbiqi

Hərbdə düşmən hədəfini məhv etmək üçün onun koordinatlarını müəyyən etmək və bu hədəfi vurmaq kifayətdir. Şagirdlərin koordinat metodunu daha yaxşı başa düşmələri üçün müəllim çalışmaların həlli zamanı onların diqqətini belə bir istiqamətə yönəldə bilər.

Ətraflı
Çoxluqlar anlayışı haqqında

Çoxluqlar anlayışı haqqında

Çoxluq dedikdə, müəyyən əşyalar toplusu başa düşülür. Çoxluğun elementləri adlanan bu ünsürlər çox vaxt müəyyən ümumi keyfiyyətlərə malik olur.

Ətraflı
İndekslərin təhlili və səmərəliliyinin təhlili

İndekslərin təhlili və səmərəliliyinin təhlili

İndekslər dedikdə, elə bir sıralama metodu başa düşülür ki, həmin metod vasitəsilə sıraya yeni element əlavə edəndə və ya o sırada olan hansısa elementi axtaran zaman bizim vaxt itkimiz minimum olsun.

Ətraflı
Funksiyaların iqtisadiyyata tətbiqi

Funksiyaların iqtisadiyyata tətbiqi

Riyaziyyatın iqtisadiyyata və praktikaya tətbiqi zamanı bütün peşə sahəsində çalışan adamlar, əsasən, funksiyaya müraciət edirlər.

Ətraflı
Riyazi funksiyaların qurulması

Riyazi funksiyaların qurulması

Riyaziyyatın əsas anlayışlarından biri “funksiya”dır. Funksiya sabit və ya dəyişən kəmiyyətlərdən istifadə edilərək verilə bilər. Dəyişən kəmiyyət müxtəlif ədədi qiymət ala bilən kəmiyyətə, sabit kəmiyyət isə yalnız bir ədədi qiymət ala bilən kəmiyyətə deyilir.

Ətraflı
Excel proqramı vasitəsilə məsələlərin həlli

Excel proqramı vasitəsilə məsələlərin həlli

Verilən məsələni Excel 2016 proqramından istifadə edərək həll edən zaman müəyyən addımları yerinə yetirmək lazımdır.

Ətraflı
Excel proqramının müasir praktikaya tətbiqi

Excel proqramının müasir praktikaya tətbiqi

Microsoft Excel 2016 proqramı müasir iqtisadiyyatda bir çox qarşıya çıxan məsələlərin həllini sadələşdirdiyi kimi histoqramların, nöqtəli diaqramların, xətti qrafiklərin və ya piktoqramların qurulması prosesini detallı formada avtomatlaşdırır.

Ətraflı
Xətti qrafiklərin və piktoqramların qurulması

Xətti qrafiklərin və piktoqramların qurulması

Əgər funksional və ya obyekt hər hansı funksiya vasitəsilə verilərsə, həmin funksiyanın hansı tipə (xətti və ya qeyri-xətti ) aid olmasını təyin etmək;

Ətraflı