Ana səhifə / Xəbərlər / İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə

İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə

Paylaşmaq!

Əziz oxucularım, gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri. Xoş gördük sizləri. Bu gün 21.04.2015-ci il tarixində Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Qızıldaş qəsəbəsi 8 saylı Bakı Peşə Liseyində  «İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə» mövzusuna həsr olunmuş tədbir keçirildi.

İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə

İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə
İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə

Tədbirin açılışını liseyin direktoru Nəzərov Qulam müəllim edərək tədbir iştirakçılarını, şagird və pedaqoji kollektivi salamladı. Bildirdi ki, bü günki tədbirimizdə Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşı polis mayoru Füzuli Qurbanov, Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə qarşı və QHT-lər koalisiyasının təsisçisi və üzvü Mehriban Abdullayeva, eləcədə qonaq qismində Yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktik işin təşkili bölməsinin rəisi polis mayoru Nazim Əlizadə iştirak edirlər. Sonra  O, tədbirin keçirilməsinin vacib və zəruri olduğunu, bu hadisələrin gənc nəslin təlim-tərbiyəsində böyük rol oynadığını qeyd etdi. Həmçinin İnsan alverçiləri yalnız qadınları deyil, kişiləri və uşaqları da qul vəziyyətinə salırlar fikrini söylədi.

İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə
İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə

Sonra İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə mövzusunda daha geniş məlumat vermək üçün söz Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşı polis mayoru Füzuli Qurbanova verildi. O da tədbir iştirakçılarını, müəllim və şagird kollektivini salamlayaraq bildirdi ki, Azərbaycan Respublikasının “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” 28 iyun 2005-ci il tarixli 958-IIQ nömrəli Qanununun 8-ci maddəsinə əsasən İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planında göstərilən vəzifələrin səmərəli icrası, insan alveri qurbanlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onlara peşəkar yardım göstərilməsi, insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində məlumatların vahid mərkəzdə cəmlənməsi və qorunması, insan alverinə qarşı mübarizənin xüsusi təlim keçmiş peşəkar polis əməkdaşları və lazımi avadanlıqla təchiz edilmiş polis qurumu tərəfindən həyata keçirilməsi məqsədilə Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə qarşı Mübarizə Baş İdarəsi yaradılmışdır. Baş İdarə birbaşa İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatora tabedir. Şəxsin insan alverindən zərər çəkməsi ehtimal edildikdə, yaxud insan alveri ilə bağlı cinayətlərin törədilməsi və ya hazırlanması digər orqanlar tərəfindən aşkar edildikdə, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə dərhal məlumat verilməli, müvafiq sənədlər həmin quruma təqdim edilməli və zəruri kömək göstərilməlidir.

İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə
İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə

Sonra Füzuli müəllim İnsan alveri nədir? sualı ilə mövzunu davam etdirərək bildirdi ki, «İnsan alveri» dedikdə güc tətbiq etmək hədəsi ilə və ya güc tətbiq etməklə və ya məcburetmə, oğurlama, dələduzluq,aldatma,cinsi istismarın digər formalarını,icbari əməyi və xidmətləri, köləliyi, köləliyə bənzər adətləri, asılılıq vəziyyətini və ya orqanların çıxarılmasını nəzərdə tutur.

Füzuli müəllim insan alveri qurbanına çevrilmənin mexanizmi haqqında danışaraq bildirdi ki, insan alverçiləri insanları bir sıra yollarla tora salırlar. Bunlara misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar:

 • İşədüzəltmə firmalarını,nigah, moda və turizm agentlikləri vasitəsilə
 • İş,təhsil,tanışlıq və nigah haqqında internet, qəzet,küçə və televiziya elanları vasitəsilə
 • Tanışlar, qonşular,kurs yoldaşları, iş yerindəki həmkarlar tərəfindən təkliflərlə
 • Xarici agentliklər tərəfindən təkliflərlə
 • Əvvəlcədən hazırlanmış adamlar tərəfindən təkliflərlə

Bildiyimiz kimi insan alveri ilə məşğul olan cinayətkarlar, əsasən 19 yaşından 55 yaşınadək kişiləri əməyin istismarına cəlb edirlər.Kişilər bəzən mövsümi xarakterli işlərlə bağlı ölkəni qısa müddətə tərk edirlər. Başqasının əməyinin istismarı bahasına gəlir əldə etmək istəyən cinayətkarlar, belə insanların etibarından sui-istifadə edərək onları xarici ölkələrə aparır və qul vəziyyətinə salırlar. Belə insanlar uzun müddət kölə vəziyyətində çalışdıqdan sonra mümkün olduğu halda, xəstə,yarımcan halda öz ölkəsinə, ailələrinin yanına qayıdırlar. Amma bəziləri özlərini günahkar saydıqları üçün ailələrinin yanına dönməkdən çəkinirlər. Belə faktlarımızın  kifayət qədər çox olduğunu söyləyən Füzuli müəllim insan alverinin qarşısının alınması və qurbanlara kömək məqsədi ilə 2007-ci ilin oktyabr ayından etibarən qaynar xəttin fəaliyyətə başladığını söylədi.

Sonra söz Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə qarşı və QHT-lər koalissiyasının təsisçisi və üzvü Mehriban Abdullayeva verildi. Mehriban xanım öz çıxışında İnsan alverçilərinin «toruna» düşməmək üçün tövsiyyələr verdi. Müxtəlif insanların başına gələnlər barədə danışdı. Gənc şagirdlərimizə üzunu tutaraq bildiridi ki, əgər sizə xarici ölkədə əmək haqqı yüksək olan iş,təhsil almaq və ya ailə qurmaq təklif olunarsa, onda aşağıdakı  tövsiyyələrə əməl etmək lazımdır. Həmin tövsiyyələrdə deyilirdi:

İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə
İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə

Хаricə gеtməк istəyənlər üçün
TƏHLÜКƏSİZLİK PLАNI

 1. Mürаciət еtdiyiniz firmаnın sənədləri  və iş təcrübəsi ilə yахındаn tаnış оlun.
 2. Аzərbаycаn Respublikasında fəaliyyət göstərən  hüquqi şəхs Аzərbаycаn vətəndаşlаrının хаrici ölкələrdə iş tаpmаsınа, yаlnız lаzımi fəаliyyət lizеnziyаsı оlduğu hаldа  yаrdım еdə bilər.
 3. Əgər sizə  хаricdə iş, təhsil və yа аilə qurmаq üçün təкliflər vеrilərsə, bu söz hаlındа  həyаtа кеçirilməməli, mütləq hər hаnsı bir rəsmi müqаvilə əsаsındа  yеrinə yеtirilməlidir.
 4. Müqаvilə  mütləq аnа dilində  оlmаqlа sizə аydın оlаn üslubda yаzılmаlı və sizin хаricdə görəcəyiniz iş  hаqqındа ətrаflı məlumаt vеrməlidir. Müqаvilədə  mütləq, hər iкi tərəfin, yəni   mürаciət еtdiyiniz firmа və sizin  öhdəliкləriniz  аydın şəкildə  göstərilməlidir (yахşı оlаrdı кi,  müqаvilənin şərtləri ilə  hüquqşunаsdаn məsləhət аlаsınız).
 5. Müəyyən firmа аdındаn sizə хаrici ölкədən birində  iş təкlif еdən nümаyəndənin аdını,  sоyаdını öyrənin, оndаn təmsil еtdiyi firmаnın оnа  vеrdiyi vəsiqə, еtibаrnаmə və müqаviləni tələb еdin.  Bеlə sənədlər аdətən notаrius tərəfindən firmаnı təmsil еdən  nümаyəndənin аdınа vеrilir və оrаdа  nümаyəndənin məhz хаrici ölкələrə işçi  tоplаmаsı hаqqındа bənd göstərilir.
 6. Хаricdə hər hаnsı bir  işə düzəltmə ilə bаğlı əməк, təhsil və nikаh müqаviləsini bаğlаmаzdаn əvvəl sizin bu  ölкədə işləməniz, təhsil аlmаnız və yа sаdəcə yаşаmаğınızın lеqаl  və təhlüкəsiz оlmаsı  bаrədə  miqrаsiyа хidməti  əməкdаşı ilə  höкmən  məsələhətləşin.

 ХАRİCİ DÖVLƏTƏ GETMƏK İSTƏDİKDƏ:

 1. Həmin ölкəyə girməк üçün  vizа  аlmаnın qаydаlаrını öyrənin.
 2. Yаddа sахlаyın!  Vizа nəzаrətinin dаhа dа ciddiləşdirilməsinə görə, bir çох хаrici ölкələrə  vizа аlаndа, həmin şəхsin  höкmən  iştirакı tələb оlunur. Bu оnа görə еdilir кi,  hər hаnsı vаsitəçi, firmа vаsitəsilə sənədlər bаşqа yеrə ötürülə bilməsin.
 3. Vizа аlаrкən, gеtdiyiniz ölкənin  ərаzisində  vizаnın sizə vеrdiyi  zəmаnət  qаydаlаrınа əsаsən yеrləşmə şərаitini öyrənin.
 4. Hаnsı ölкədə кi, sizə iş , təhsil və yа   nigаh bаğlаmаq təкlif  еdirlər, о ölкədəкi səfirliyin əməкdаşlаrı vаsitəsilə sizin müqаvilənizin həqiqi və lеqаl оlmаsı hаqqındа  məlumаt аlın.
 5. Əgər siz хаrici ölкəyə işləməyə gеdirsinizsə,  sizin vizаnız qоnаq və yа turist vizаsı yох,   əməк vizаsı оlmаlıdır. Əgər siz,  хаricə  охumаğа gеdirsinizsə, vizа tələbə vizаsı оlmаlıdır.
 6. Yаddа sахlаyın!  Yаlnız əməк vizаsı ilə işləməк оlаr. Tələbə vizаsı ilə işləməк   qеyri-qаnunidir. Əgər siz, хаricə nigаh məqsədi ilə gеdirsinizsə, sizə nişаnlı  vizаsı  vеrilir, həmçinin bu vizа ilə  qаnuni işə düzəlməк qеyri mümкündür. Хаrici dövlətdə işə düzəlmə qаydаlаrını  və bu zаmаn hаnsı sənədlərin  lаzım оlаcаğını  öyərənin!
 7. Hеç vахt, dövlət sərhəddini, qеyri-qаnuni   və sахtа sənədlərlə кеçməyə çаlışmаyın.
 8. Gеtdiyiniz ölкənin  qаnunvеriciliyini, həmin ölкədə qаdının stаtusunu, məişət şərаitini, yаşаyış səviyyəsini, işsizliyin vəziyyətini, dili  və  mədəni хüsusiyyətlərini  öyrənməyə   çаlışın.
 9. Dоğmаlаrınızа və yа dоstlаrınızа  sizin хаricə  gеtməyiniz hаqqındа  müfəssəl məlumаtı, оrаdакı ünvаnı, əlаqə tеlеfоnunu və həmçinin  pаspоrtunuzun birinci səhifəsini, vizа səhifəsinin  və müqаvilənin surətini  vеrməyi unutmаyın!
 10. Dоğmаlаrınızlа  tеlеfоnlа хüsusi  nəzаrət zəngləri  və коdlаşdırılmış ifаdələr hаqqındа  rаzılаşın.  Əgər  hər hаnsı bir zəng оlmаzsа, dоğmаlаrınız  şərаitin аydınlаşdırılmаsı üçün  hərəкət  еdəcəкlər.
 11. Bütün sənədlərin surətini  çıхаrın!
 12. Şəхsiyyətinizi təsdiq еdən sənədləri  hеç кimə еtibаr еtməyin. Оnlаr həmişə  sizdə оlmаlıdır.
 13. Хаricə gеtməzdən əvvəl, Аzərbаycаn  səfirliкlərinin və коnsulluqlаrının хаrici  ölкələrdəкi tеlеfоnlаrını öyrənin. Lаzımi аndа  təcili оnlаrа mürаcət еdin. Оnlаr sizə кöməк еtməlidirlər. Аğır şərаitə düşən qаdınlаrа yаrdım еdin! Qеyri-höкumət təşкilаtlаrı və ictmаi хidmətlərin  tеlеfоnlаrını və ünvаnlаrını аydınlаşdırın.
 14. Gеtdiyiniz ölкəyə çаtаn кimi mütləq Аzərbаycаn səfirliyi və коnsulluğundа, həmçinin  yаşаdığınız  ərаzinin  pоlis  оrqаnlаrındа və yа bələdiyyədə  qеydiyyаtа düşün. Yаddа sахlаyın! Хаrici dövlətin ərаzisində qаlmа müddətiniz vizаdа göstərilmişdir.  Vizа rеjimini pоzmаq, ciddi qаnun pоzuntusu sаyılır və  gələn dəfə  хаricə gеtməyi   qеyri-mümкün еdir.

 Sonra tədbir insan alverinə həsr olunmuş qısa metrajlı filmin nümayişi ilə davam etdirildi. Tədbir iştirakçılarına rus və azərbaycan dilində tərtib edilmiş insan alverinə həsr edilmiş maarifləndirici bukletlərin, plakatların,dəftər və kalendarların  paylanması ilə yekunlaşdı.

İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə
İnsan alverinin mahiyyəti və ona qarşı mübarizə

Əziz oxucularım gadirov.com saytının daimi ziyarətiləri və izləyiciləri. Bu məqaləni qələmə almaqla az da olsa İnsan alveri haqqında məlumat verməyə çalışdım. Çalışdım ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu məqaləmi oxumaqla məlumatlansın ki, gələcəkdə insan alverinin qurbanına çevrilməsin. Məqalədə istifadə olunan olunan məlumatlar Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəsmi saytında götürülmüşdür.

 

Müəllif:Şaiq Qədirov

 © İstifadə edilərkən gadirov.com-a istinad olunmalıdır

Həmçinin baxın

31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

31 Mart — Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

Ermənilərin törətdiyi soyqırımı nəticəsində on minlərlə dinc azərbaycanlı əhali - qadın, uşaq, qoca yalnız milli mənsubiyyətlərinə görə vəhşicəsinə qətlə yetirilib, yaşayış yerləri yandırılıb, talan edilib, milli mədəniyyət abidələrimiz, dini ibadət yerləri dağıdılıb.

Добавить комментарий